Utbildningar och Produkter.

Utbildningar och produkter

I många år har vi sett att det saknas insatser som behandlar människans behov av kunskap om sin egen personliga utveckling. Vanligtvis har människan förmågan att tänka i led av samband och orsak och verkan. Dessa personer kan då, tillgodogöra sig dessa kunskaper på egen hand.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett relativt nytt område där inte så mycket kunskap finns. Orka och Funka är experter inom området. Vi har prövat våra metoder inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder som gett goda resultat. Dock är vi noga med att insatser som vi utvecklar är ett komplement till det som i dag redan finns. Därför är det av största vikt att samordning och olika insatser sker parallellt med varandra för att nå största möjliga effekt.

Personer med NPF har många gånger brist på sin egen mentalisering. Dvs förmågan att förstå sina egna och andras tankar och känslor. Det handlar alltså om att förstå både sin egen och andras inre värld; vad det är som får mig att agera och reagera som jag gör, och vad det är som får andra att agera och reagera som de gör? Mentaliseringsteorin handlar i grunden om att vi alla är unika och upplever olika situationer på helt unika sätt. Och rent praktiskt handlar mentalisering bland annat om känsloreglering, det vill säga att kunna ”ha koll” på sig själv och bromsa sig själv genom en förståelse för vad det är som triggar den egna reaktionen, men också genom att ha förståelse för det som påverkar andra människor. Förmågan varierar från situation till situation och påverkas av dagsform och humör. Men personer med NPF har generellt betydligt svårare att sätta sig in i hur andra tänker och känner. Enligt forskningen har personer med autism särskilt svårt, både när det gäller reflektioner över den egna inre världen och andras.

Genom ökad självkännedom, som är grunden i mentalisering, blir det också möjligt att vara tydlig mot andra så att de bättre kan förstå dig. På så vis kan personer med NPF fungera bättre med omvärlden.

Orka och Funka erbjuder utbildningar inom självkännedom. Mindset& Emotions For life, är den första grundutbildningen som ger personer med NPF grundkunskaper i självkännedom.

Vad har vi som andra inte erbjuder?

Som ett komplement till STOM,KROM, Psykoterapi och KBT

Vi har ett annat pedagogiskt upplägg. Vår struktur att förmedla information och lärande skiljer sig från andra. Vi har en tydlighet som hjälper individen att förstå så att det blir mer begripligt. En annan viktig betydande del är att kursen ej känns utpekade och granskande. Vilket inte är ovanligt att personer med NPF problematik kan känna många gånger hos behandlare, psykoterapeuter och KBT terapeuter. Kursen genomförs under naturliga och lättsamma sammanhang. Att individen hela tiden är delaktig och förstår de olika modulerna är också en viktig faktor. Våra kurser ska inte ses som behandlingsmetoder. Vårt material är uppbyggd utifrån personer med ADHD och annan NPF problematik som har lite motivation och självbevarelsebedrift men ännu inte förstått vikten av det egna ansvaret och självkännedomen för att bevara psykisk hälsa.